Hoe we te werk gaan

We willen graag weten wat er bij u leeft en hoe wij hierin iets kunnen betekenen. Meedenken is voor ons meekijken. Wij overdenken en engineeren naar een oplossing, alles in overleg met u en uw technici. Wij denken uit, testen, resulteren met onze testen, installeren, leveren op en zijn aanwezig bij aflevering, in gebruik name en/of keuring.

Advies en verkoop

– HB Technologie producten (eigen ontwikkeling)
– CRE Technology producten (officieel Distributeur BeNeLux)
– Woodward – Barber/Colman producten en reparatie
– Uitzoeken of een bestaande installatie naar behoren werkt
– Mogelijkheden laten zien voor een upgrade van een installatie
– Circuit breakers testen, keuren en certificeren Herstel en reparatie

Mocht een deel van de installatie aan vervanging toe zijn, dan kunnen we maatwerk leveren om juist die delen weer op orde te brengen en alles weer net zo goed of zelfs nog beter te laten werken.
– Vervangen van verouderde systemen en installaties
– De systemen en installaties worden hierdoor vaak
– zuiniger
– veiliger
– eenvoudiger te bedienen
– betrouwbaarder
– Een bestaande installatie wordt geoptimaliseerd zonder alles te hoeven vervangen
– Complete schakelborden vervangen door nieuwe met modernere systemen
– Wal-Synchronisatie

Nieuwbouw

Natuurlijk kunnen we ook zorgen voor een complete nieuwbouw van uw installatie of systeem. Compleet aangesloten, in bedrijf gesteld en getest voor oplevering. Uiteraard met de bijbehorende elektrotechnische tekeningen erbij.
– Hoofdschakelborden
– Power Management Systemen
– Automatische synchronisatie oplossingen
– Wal-Synchronisatie

HB Technologie is continu actief op zoek naar nieuwe oplossingen voor problemen die wij tegenkomen of die u ondervindt. Daar waar de markt geen oplossing heeft, gaan wij verder en lossen het op!

Mocht u geïnteresseerd zijn in onze diensten, kunt u contact met ons opnemen. U kunt eenvoudigweg een vraagstuk bij ons neerleggen. Aan de hand van dit vraagstuk doen wij een aanbod en zetten wij met u uiteen hoe we te werk gaan, wat we aantonen, hoe de meting en oplossing tot stand komt. Uiteindelijk ontvangt u een eindrapportage.

Wij zijn betrokken en hebben kennis

How we work

We would like to know what the problems are you are experiencing and what we can do to help solve it. Thinking about the problem means looking at the problem. We consider and engineer a solution, in consultation with you and your technicians. We think, test, test with our results, install, deliver and are report at delivery and / or inspection.

Advice and sales

– HB Technologie products (own development)
– CRE Technologie products (official BeNeLux Distributor)
– Woodward – Barber / Colman products and repair
– Checking if an existing installation is working as it should
– Showing possibilities to upgrade an existing installation
– Checking, Testing and certifying circuit breakers Refitting and repair

Perhaps a part of the installation or system needs to replaced or repaired. We can deliver custom work to do exactly what is needed to get the installation in good order again.
– Replacing older or worn installations or systems
– The installations and systems will get
– More safe
– More economic
– More easy to control
– More reliable
– The existing system or installation will be optimized without replacing everything
– Replacing switch boards by new ones with more modern systems
– Shore Synchronization

Building New Systems

If you are looking for a complete new system or installation, we can engineer, build, place and install! Commissioned, tested and certified to required standards. Accompanied with the associated technical drawings.

– Main Switch Boards
– Power management Systems
– Automatic Synchronization Solutions
– Shore Synchronization

HB Technologie is continuously looking for new solutions to problems that we encounter. Where the market has no solution, we continue and solve it! If you are interested in our services, you can contact us. You can simply submit a question to us. On the basis of this issue we make an offer and we explain with you how we work, what we demonstrate, how the measurement and solution is achieved. Eventually you will receive a final report

We will be involved and have the knowhow